อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วราทิพย์ แก่นการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการดำเนินการจัดตั้งคลินิกพยาบาลชุมชน ในการร่วมให้บริการตามนโยบาย “นวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่” (UC New Normal) ส่งเสริมให้ดูแลประชาชนในพื้นที่ให้บริการให้มีโอกาสเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดระยะเวลารอคอยการรับบริการ และลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งให้บริการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรคที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานได้อย่างครอบคลุม

You missed